Vietnamese
Mission
Board
                                            

Mission Resources

You are invited to read the following mission resources.  More materials will be posted when they become available.

1.  Ban Van Dap Dau Tien

2.  Cung Nhau Rao Giang Tin Lanh

3.  Co Mot Niem Hy Vong

4.  Nhung Buoc Dau Tien Lam Mon Do Cua Chua Gie-xu Christ

5.  Nhung Nguoi Biet Chua Gie-xu

6.  Quyen Nang Duc Tin


New Mission Books

 

Quyeån NGÖÔÙI VIEÄT VÔÙI KHAÙI NIEÄM "OÂNG TRÔØI" nhaéc ñeán quan nieäm cuûa ngöôøi Vieät xöa nay veà Ñöùc Chuùa Trôøi qua ca dao, tuïc ngöõ vaø truyeàn thoáng tín ngöôõng laâu ñôøi. Taùc giaû giôùi thieäu baèng chöùng Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su chính laø hieän thaân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng theá laøm ngöôøi. Ngöôøi Vieät thöôøng tin Trôøi, keâu Trôøi, than Trôøi, caàu Trôøi phaûi tin caäy vaø tieáp nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su ñeå soáng ñeïp loøng Trôøi vaø seõ bình an khi chaàu Trôøi.

        

Quyeån NGÖÔÙI VIEÄT VÔÙI KHAÙI NIEÄM "OÂNG TRÔØI" nhaéc ñeán quan nieäm cuûa ngöôøi Vieät xöa nay veà Ñöùc Chuùa Trôøi qua ca dao, tuïc ngöõ vaø truyeàn thoáng tín ngöôõng laâu ñôøi. Taùc giaû giôùi thieäu baèng chöùng Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su chính laø hieän thaân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng theá laøm ngöôøi. Ngöôøi Vieät thöôøng tin Trôøi, keâu Trôøi, than Trôøi, caàu Trôøi phaûi tin caäy vaø tieáp nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su ñeå soáng ñeïp loøng Trôøi vaø seõ bình an khi chaàu Trôøi.